Polityka prywatności

Wrocław, dnia 25 maja 2018r.

Szanowny Kliencie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy:

Oznaczenie administratora danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Krzysztof Belof prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DRZWIWROC Krzysztof Belof z siedzibą w Dobrzykowicach, ul. Błękitna 8, 55-002 Kamieniec Wrocławski, tel. 601199927, e-mail drzwiwroc@drzwiwroc.pl

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe gromadzone przez administratora danych przetwarzane będą:
- w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w tym przygotowaniem oferty (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
- w celu wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego, np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO, ustawa Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku od towarów i usług).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
- osoby i podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi IT, usługi doradcze, księgowe, audytowe i pomoc prawną,
- osoby i podmioty świadczące na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne i przewozowe,
- podwykonawcy lub dostawcy, których działanie jest niezbędne do wykonania umów, w tym likwidacji roszczeń reklamacyjnych.

Obowiązek podania danych przez Klienta
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością przygotowania i złożenia oferty i/lub zawarcia i wykonania umowy.

Przekazywanie danych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez:
- czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy, tj. wygaśnięcia i/lub przedawnienia się roszczeń wynikających z oferty i/lub umowy,
- określony obowiązującymi przepisami okres przechowywania faktury i dokumentów księgowych.

Prawo dostępu do danych i inne prawa
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o sposobie przetwarzania danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przy czym decyzje nie będą podejmowane w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, tzn. nie będzie zachodzić zautomatyzowane podejmowanie decyzji w rozumieniu art. 13 ust. 2 f) RODO, w tym profilowanie.

Z poważaniem:
DRZWIWROC Krzysztof Belof